2019-12-05

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie posiada status prawny.

Podstawą prawną działania jest:

·         Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019r. poz.59)  

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016r. poz.2190 z późn. zmianami)

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

·         Statut – nadany Zarządzeniem Nr 381/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011r w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie, zmieniony zarządzeniem nr 395/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2012r; zarządzeniem  nr 413/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 27 grudnia 2017r;  zarządzeniem nr 59/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2018r oraz zarządzeniem nr 115/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020r

·         Regulamin organizacyjny PSSE w Rypinie  nadany zarządzeniem nr 6 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 20 grudnia 2012r, zmieniony zarządzeniem nr 2 Dyrektora  PSSE w Rypinie z dnia 10 lipca 2013r, zarządzeniem nr 5 Dyrektora  PSSE w Rypinie z dnia 10 września 2014r, zarządzeniem nr 1 Dyrektora  PSSE w Rypinie z dnia 27 stycznia 2016r, zarządzeniem nr 1 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 12 września 2017r, zarządzeniem nr 10 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r, zarządzeniem nr 21 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 3 grudnia 2018r, zarządzeniem nr 4 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 19 lutego 2019r oraz zarządzeniem nr 5 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 15 czerwca 2020r

 

  

Państwową Inspekcją Sanitarną  w kraju kieruje Główny Inspektor Sanitarny, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

Na terenie powiatu rypińskiego działa jako organ I instancji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wykonujący swe zadania przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mający siedzibę przy ul. Warszawskiej 38a w Rypinie.

W zakresie higieny radiacyjnej organem I instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Organem II instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, mający siedzibę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy.

W zakresie higieny radiacyjnej organem II instancji jest Główny Inspektor Sanitarny.

 

Stacja działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, który określa szczegółową organizację a w szczególności  nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.  

Szczegółowo organizację PSSE przedstawia schemat organizacyjny, który jest załącznikiem do w/w regulaminu organizacyjnego,

 Czynności kontrolne  wykonywane są przez komórki Nadzoru oraz Oświaty Zdrowotnej.

Zakresy kontroli wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i są zapisane w upoważnieniach pracowników do wykonywania czynności kontrolnych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10).

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie jest jednostką budżetową. Odpowiedzialność  finansową  i prawną  za  jej  działalność  ponosi Dyrektor  stacji.

 

Dane identyfikujące jednostkę – Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rypinie

 

1.

NIP

892-12-91-410

2.

Regon

000303172

3.

Nr księgi rejestrowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez   Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

000000023991

4.

Osobowość prawna

Jednostka budżetowa

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się