2019-11-26

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy Państwu następujące informacje:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

dane kontaktowe:

e-mail: psse.rypin@pis.gov.pl; nr tel. +48 54 280 29 89

dane adresowe: ul. Warszawska 38a 1, 87 - 500 Rypin

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Patrycją Żarską-Cynk, w następujący sposób:

drogą elektroniczną: iod@psserypin.pllub pod numerem telefonu +48 507 069 826

pisemnie pod adresem: ul. Warszawska 38a 1, 87 - 500 Rypin

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniższe dokumenty, przygotowane w oparciu o art. 13-14 RODO, zawierają m.in. informacje dotyczące praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu dla jakiego te dane się wykorzystuje w szczególności:

- realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych/pomiarów (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) - w innych celach szczegółowo opisanych w załączonych poniżej informacjach.

W pozostałych, nieujętych poniżej czynnościach przetwarzania danych osobowych, obowiązek informacyjny realizowany jest w komunikacji bezpośredniej z osobą, której dane dotyczą tj. m.in. podczas kontaktu osobistego, w tym telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

 

TRYB REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH – OBSŁUGA WNIOSKÓW

1.   Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.

a.    w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie, ul. Warszawska 38a 1, 87 - 500 Rypin

b.    elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:

§  z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres email: psse.rypin@pis.gov.pl

§  z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie  może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

2.   Sposoby i terminy realizacji praw z art. 15-21 RODO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie  zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.   Opłaty

Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane  zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

 

POLITYKA COOKIES – INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA KOŃCOWEGO

Administrator strony www przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Administrator strony www oświadcza, iż wykorzystuje własne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

1.    konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

2.    realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

3.    prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

4.    zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Administrator nie wykorzystuje zewnętrznych plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator strony www może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone byłyby w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników serwisu.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie www Administratora odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. https://panoptykon.org/wiadomosc/cookies-informacje-sledzace-rodo.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się